Co je Tváří v tvář historii?

Vzdělávací program Tváří v tvář historii je postaven na dlouholeté zahraniční tradici. Vychází z mezinárodního programu Facing History and Ourselves, který vznikl před více než 30 lety v USA. V Česku funguje od roku 2002. Program nabízí zajímavou a originální metodu výuky moderních dějin, která…

  • umožňuje žákům pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti
  • připomíná hodnotu lidského života, důstojnosti jednotlivce a jeho přirozených práv
  • podporuje diskusi o odpovědnosti, vině, trestu a vyrovnávání se s traumatickou a bolestnou minulost
  • nabízí cestu angažovaného života v současné společnosti

Tváří v tvář historii přispívá k výuce o moderních dějinách především tím, že nabízí cestu. Učiteli program pomůže zacílit jednotlivé hodiny, dát jim smysl a směr. Shledá-li učitel tuto cestu zajímavou a osvojí-li si určité teoretické zásady, které program zakládá, může ho realizovat a naplňovat vlastními materiály a metodikami.

Sled kroků
Metodu programu demonstruje schéma na obrázku. V americkém originále nese označení scope and sequence. Jde o jakýsi sled kroků, kterými učitel provází své žáky, a který jim umožňuje lépe porozumět komplikovaným událostem moderních dějin.

Věříme, že postupné přibližování se historickým tématům (až ve třetí kapitole sledu kroků), vtáhne žáky do událostí „velké historie“ jakoby mimoděk. Program začíná zkoumáním místa jedince ve společnosti. Ptáme se, jak každý ze studentů pohlíží na sebe. Které skutečnosti v jeho životě, v jeho okolí ho ovlivňují a určují jeho místo ve společenství, ať už jde o rodinu, její historii, původ, o zdravotní stav, sociální status, víru a náboženství, o výchovu a vzdělání, o názory, hodnoty, postoje, zájmy.

Cesta pokračuje kapitolou nazvanou My a oni, ve které se snažíme sledovat způsoby, podle kterých se jedinci stávají členy různých lidských skupin, ať dobrovolně, či nedobrovolně. Žáci a studenti zkoumají, jak tyto skupiny ustavují sama sebe, přijímají či vylučují členy, formulují důvody své existence, hledají svůj program, své nepřátele.

V Kapitole Historická studie konečně dochází k vlastnímu zkoumání konkrétních historických událostí. V těchto hodinách si zpravidla všímáme událostí, které měly zásadní dopad na životy lidí té doby. Událostí, které ohrožovaly jejich lidská práva, otupovaly jejich smysl pro spravedlnost, klamaly je a mátly jejich zdravý rozum a úsudek, nutily je rozhodovat se, atd. Často si všímáme osudů konkrétních lidí v situacích, do kterých byli vrženi událostmi doby a klademe si otázky po důvodech jejich činů.

Historickou studií však cesta nekončí. Věříme, že školní dějepis má nabízet východiska, poučení, inspirace, naděje do budoucna. Protože program TTH se často zabývá traumatickými událostmi dějin, klademe si ve čtvrté kapitole otázky týkající se odpovědnosti, soudu, historické paměti, odkazu, vyrovnávání se s bolestnou minulostí, apod. Snažíme se, aby žáci a studenti přemýšleli nad významem takových pojmů, jako jsou odpovědnost, soud, trest, vyrovnání, vzpomínání, pieta, a přemýšleli o jejich smyslu a významu v dnešním světě.

V poslední kapitole, kterou nazýváme Rozhodnutí angažovat se, se zaměřujeme na to, jak se poznání a pochopení minulosti může promítnout do vnímání současnosti, do situací a událostí  každého dne. V případových studiích ze současnosti zkoumáme, jak obyčejní lidé dnes a denně svými volbami a rozhodnutími utvářejí historii. V samotném závěru se pokoušíme hovořit o smyslu, možnostech, způsobech, strastech i radostech angažovaného života.

Prezentace programu Tváří v tvář historii (pdf)

Komentáře nejsou povoleny.